Disclaimer & Privacy Statement

Aansprakelijkheid

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze websites, kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die u erop aantreft. Axoft IT & Telecom (hierna te noemen Axoft) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van deze site(s) of het gebruik van de informatie die op deze site(s) wordt verstrekt.

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze site behoren toe aan Axoft. Voor zover gebruikers informatie op de site achterlaten, dragen zij alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Axoft en vrijwaren Axoft derhalve van aanspraken van derden. Geen enkele inhoud van www.axoft.nl mag zonder schriftelijke toestemming van Axoft worden verveelvoudigd. Mocht Axoft op de hoogte worden gebracht van (vermeend) inbreuk makend materiaal of links op de site, dan heeft zij het recht, maar niet de plicht, om dit materiaal of deze links onmiddellijk te verwijderen.

Privacy statement

Dit privacy statement is opgesteld om te laten zien hoe Axoft binnen de websites omgaat met door u verstrekte persoonsgebonden informatie. Alle persoonsgebonden gegevens die door Axoft worden verzameld, worden strikt vertrouwelijk behandeld en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt. Wij garanderen u dat de informatie die u aan ons geeft, met de grootst mogelijke zorg behandeld zal worden.

1. Het verzamelen van persoonlijke gegevens

U kunt de inhoud van onze websites bekijken zonder dat u daarvoor persoonsgebonden informatie hoeft prijs te geven. In enkele gevallen kunt u er natuurlijk voor kiezen ons deze informatie te geven, bijvoorbeeld wanneer u additionele informatie wilt opvragen. Wij gebruiken deze informatie niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze is verzameld.

2. Gebruik en openbaarmaking

Wanneer wij u vragen om ons bepaalde persoonlijke informatie te verschaffen, zullen we deze informatie niet verhuren, verkopen of openbaar maken aan derden, behalve aan uw (potentiële) werkgever – in het geval u daar op voorhand toestemming voor hebt gegeven, u redelijkerwijs zou mogen verwachten dat deze informatie met de (potentiële) werkgever zou worden gedeeld, dan wel in het geval wij wettelijk verplicht zijn dergelijke informatie te openbaren.

3. Cookies en het automatisch verzamelen van gegevens

Op deze site worden cookies gebruikt om het gebruik van de website persoonlijker te maken. Het voornaamste doel van de cookies is u tijd en moeite te besparen. De cookies worden bij het afsluiten van uw browser verwijderd en worden niet gebruikt voor het verzamelen van persoonlijke informatie.

4. Log files

Wij gebruiken deze statistische informatie om onze websites te optimaliseren daar waar het gaat om gebruiksvriendelijkheid.

Veiligheid Wij garanderen optimale discretie daar waar het gaat om uw persoonsgebonden informatie. Om dit in de praktijk te kunnen brengen, heeft Axoft passende technische en organisatorische maatregelen genomen. We hebben veiligheidsbeleid, -regels en software om de persoonsgebonden gegevens die wij in beheer hebben te beschermen tegen:

  • Ongeautoriseerde toegang
  • Onzorgvuldig(e) gebruik of openbaarmaking
  • Ongeautoriseerde wijziging
  • Ongerechtvaardigde vernietiging of toevallig verlies

Alle werknemers van Axoft en van door haar gecontracteerde leveranciers, die toegang hebben tot en betrokken zijn bij het verwerken van persoonsgebonden informatie zijn contractueel gehouden aan geheimhouding. Wij verzekeren u dat uw persoonsgebonden informatie niet zal worden gedeeld met overheidsinstanties en -autoriteiten, tenzij een en ander bij wet of andere valide bepaling wordt verplicht.